Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Châu Đức
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 dcdssds DD07 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 17/06/2017 Đang xử lý
2 LÊ THỊ YẾN DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 09/06/2017 Chờ tiếp nhập
3 Nguyễn Thị Tịnh DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 06/06/2017 Đang xử lý
4 Trần Thanh Long DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 05/06/2017 Đã trả kết quả
5 Trần Thanh Long DD07 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 02/06/2017 Đang xử lý
6 Administrator HT01.Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 01/06/2017 Đang xử lý
7 Thanh Long DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 31/05/2017 Đã trả kết quả
8 trần thanh long HT02.Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 29/05/2017 Đã trả kết quả
9 tesst lien thong HT02.Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 29/05/2017 Hs không hợp lệ
10 Nguyễn Tuấn Chung HT04.Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 29/05/2017 Hs không hợp lệ