Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Châu Đức
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 MAI TRẦN NGUYÊN SƠN DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 15/08/2017 Chờ tiếp nhập
2 dcdssds DD07 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 17/06/2017 Đang xử lý
3 LÊ THỊ YẾN DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 09/06/2017 Chờ tiếp nhập
4 Nguyễn Thị Tịnh DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 06/06/2017 Đang xử lý
5 Trần Thanh Long DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 05/06/2017 Đã trả kết quả
6 Trần Thanh Long DD07 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 02/06/2017 Đang xử lý
7 Administrator HT01.Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 01/06/2017 Đang xử lý
8 Thanh Long DKKD02 - Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể 31/05/2017 Đã trả kết quả
9 trần thanh long HT02.Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 29/05/2017 Đã trả kết quả
10 tesst lien thong HT02.Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 29/05/2017 Hs không hợp lệ